Акустични измервания

Акустичните измервания са основна част от решаването на проблеми свързани с шум и вибрации. Те предоставят основни данни за последващото проектиране или доказват ефективността на изпълнено решение. Стивокс извършва измервания във всички области на аудио техниката и акустиката.
Акустика на помещения:

  • измерване на време за реверберация RT60 и всички останали параметри на помещения описани в стандарта ISO 3382. Това са серия параметри за оценка на качеството на звучене или пригодността за водене на речеви програми в едно помещение;
  • речева разбираемост оценена с параметри STI и AI – особено важно при зали с основно предназначение речеви програми. Пример за това са лекционни зали, учебни зали и кабинети, корпоративни зали за презентации и обучения, кол центрове, студия и др.
  • нива на шум съгласно различни норми NR, RC и др. – особено важни за комфорта на работа и живот. Високите нива на шум са вредни за човешкия организъм, поради което Световната Здравна Организация (WHO) е издала специални препоръки за максимално допустими шумови дози за всеки човек.

Измерване и оцнека на индекс на звукоизолация. При наличие на смущаващ шум в едно помещение, обикновено целта е да се повиши шумоизолацията на стените му. За набиране на данни за текущото състояние на звукоизолацията на стените се провеждат серия измервания, след които може да се оцени каква звукоизолация трябва да се проектира и изпълни, какви шумоизолационни материали и каква конструкция да се ползват. Допълнително след изграждане на шумоизолация трябва да се оцени енйната ефективност и до колко е изпълнена задачат по звукоизолация.
Спектрален и модален анализи. При наличието на шум, е необходимо да се оцени спектралната плътност на източника; казано по-просто е необходимо да се знае какви звуци излъчва източника на шум. От това зависи какви мерки по шумоизолация и виброизолация следва да се предприемат, какви шумоизолационни конструкции и материали да се използват.

Акустика на околната среда: изследвания и измервания на пътно транспортен, индустриален, авиационен и шум от концерти и заведения. Измервания съгласно национални и европейски стандарти и норми. Издаване на протокол за измерванията.

Елекртоакустични измервания. Измерване на високоговорители, озвучителни тела и инсталации. Доказване на необходимата речева разбираемост при инсталирани евакуационни и системи с разпределено озвучаване. Настройка на домашни кина, HiFi аудио системи, високоговорители и компоненти.

Стивокс разполага с най-висок клас оборудване на световния лидер в измерванията на звук и вибрации Brüel & Kjær – Дания. Разполагаме с шумомер тип 2260 със сертификат за калибровка от Български Институт по Метрология, софтуер за оценка на шум в околната среда тип 7815 – Noise Explorer, широк набор от микрофони, акселерометри и друго акустично оборудване.